DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 199 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MAZII.PL

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. „Sprzedawca” –  MAZII FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn, KRS: 0000996952, NIP: 7282866919, REGON: 523379983, kapitał zakładowy: 70000 złotych, organ upoważniony do reprezentowania spółki: Zarząd w osobie Abdullah Kilinc – prezes zarządu, e-mail:kontakt@mazii.pl
2. „Sklep internetowy” (Sklep) – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej mazii.pl oraz jej podstronach prowadzący tylko sprzedaż detaliczną na rzecz wyłącznie osób fizycznych
3. „Klient” – każda osoba fizyczna, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży detalicznej towarów oferowanych na stronie mazii.pl po zarejestrowaniu się w Sklepie; pojęcie to oznacza również każdą osobę fizyczną która jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie.
4. „Towar” – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
5. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
6. „Sprzedaż” – umowa sprzedaży detalicznej towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej mazii.pl zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. „Rejestracja” – podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia stosownej dla danej transakcji dokumentacji;
8. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mazii.pl. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mazii.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. „Polityka” – Polityka prywatności dostępna pod adresem mazii.pl/Polityka-Prywatności
10. Zastrzeżenia:
Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej;
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

II. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie. Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
4. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych Klienta oraz danych adresowych podczas składania zamówienia w ramach procesu Rejestracji.
5. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
6. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę powinna dokonać rejestracji i w tym celu powinna wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny Sklepu. Podmiot, który uprzednio dokonał rejestracji wystarczy, że zarejestruje się na posiadane konto z wykorzystaniem uzyskanego hasła. Klient może w każdym czasie wykasować dane podane w procesie rejestracji. Po Rejestracji Klient ma możliwość: edycji swoich danych i składania zamówień. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
2. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową mazii.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru np. dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.
5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy sprzedaży.
10. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu odpowiedniej zakładki zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

V. Dostawa i płatności
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do Polski i krajów Europy.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za uprzednim uiszczeniem ceny.
3. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer rachunku w Santander Bank Polska S.A.: 85 1090 1304 0000 0001 5252 2235,
b) płatnością w systemie Przelewy24,
c) płatnością w systemie PayU,
d) za pobraniem u kuriera,
5. Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie faktura elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

VI. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i wnieść kurierowi zastrzeżenia odnośnie dostarczonego towaru oraz w ciągu 6 godzin poinformować Sklep mailowo o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie Sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.
2. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany powyżej lub mailowo na następujący adres e-mail:  kontakt@mazii.pl
4. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
6.  Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  na adresy podane powyżej Sprzedawcę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzona.
VII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą  a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bądź gdy Klient jest osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: kontakt@mazii.pl
3. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT, jednak będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne zawierające Sprzedaż bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiadała ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia “zawarcia umowy”.
6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pocztą elektroniczną na adres mazii.fashion.pl@outlook.com  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
7. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej mazii.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
10. Skutki odstąpienia od umowy
11. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nie zwracamy Państwu kosztów związanych z przesyłką, które zostały opłacone przy składaniu zamówienia. Zwrot towarów dokonywany jest na Państwa koszt.

Logo-Mazii-Sklep-Z-Odzieza-Dla-Kobiet
Zamknij
Zaloguj
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.